บุคลากร

นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0931498301
อีเมล์ : punyawee.yo@gmail.com

นายมานพ บุญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เบอร์โทร : 0842312554
อีเมล์ : Chinjung2513@gmail.com

นางมุกดา เพ็ชร์พันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 087-8435715
อีเมล์ : muki_2514@gmail.com

นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0840945522
อีเมล์ : kaew_loei@hotmail.com

นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0906811611
อีเมล์ : fyn.phiboon@hotmail.com

นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0979215428
อีเมล์ : cutenice792@gmail.com

นางสาวปรียานุช มีจาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0853769431
อีเมล์ : _tomtam_@windowslive.com

นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0823945097
อีเมล์ : -

นางสาวรุจิดา ทะนุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0880099242
อีเมล์ : new.tanu@hotmail.com

นางสาวพิมพ์นารา แสนวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0881518805
อีเมล์ : mintpimnara@gmail.com

นายพิพัฒพงศ์ เสือกลิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0827693638
อีเมล์ : kingofsuaklin@gmail.com

นายไกรสร กระดังงา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : sorn_live@hotmail.co.th

นางสาวสุพัตรา มณีอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0836208177
อีเมล์ : aumjung-1@ hotmail.com

นางสาวโสมฐาดา พงษ์สา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0972568299
อีเมล์ : ladda20_0834tor@hotmail.com