บุคลากร

นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานพ บุญยิ่ง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมุกดา เพ็ชร์พันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

นายชรินทร์ พลลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายชูชาติ ดีมี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวปรียานุช มีจาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุจิดา ทะนุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์นารา แสนวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวสุพัตรา มณีอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีถิรดล จันทร์เชื้อ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวโสมฐาดา พงษ์สา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายขจรศักดิ์ มั่นศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวนันทวัน รอดมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ/วิทยาศาสตร์

นายภัทรดนัย แตงอ่อน
พนักงานธุรการ