บุคลากร

นายปุณยวีร์ ยอดทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายมานพ บุญยิ่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางมุกดา เพ็ชร์พันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายสิทธิศักดิ์ แก้วทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายเกรียงศักดิ์ สามสีทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางดาวเรือง จันทร์เชื้อ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชุตินันท์ คงรัตนไพศาล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปรียานุช มีจาด
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววราภรณ์ เคียงข้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรุจิดา ทะนุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์นารา แสนวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายพิพัฒพงศ์ เสือกลิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ไกรสร กระดังงา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวสุพัตรา มณีอินทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวนันทวัน รอดมาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวโสมฐาดา พงษ์สา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายขจรศักดิ์ มั่นศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายภัทรดนัย แตงอ่อน
พนักงานธุรการ